Trädtoppar tittar fram genom dimma

Investera i företagslån

Svensk Kreditförmedlings lån har alltid en fastställd årsränta och en förutbestämd löptid.

Vi på Svensk Kreditförmedling hjälper till att förmedla lånekapital till sunda nordiska företag. Det är investeringar som skapar tillväxt där du lever och bor. Det du investerar i växer på riktigt. Det är helt enkelt inte svårare än så.

Som långivare får man:

  • En fast årsränta mellan 8-15 %
  • Säkerheter i fastighetspant, aktier, borgensåtagande från moderbolag med mera.
  • Löptider mellan 6-24 månader.
  • Löpande rapportering av projekten.
  • Din investering skapar tillväxt där du lever och bor.
Trappa i hus med trätrappsteg
Husfasad med grå burspråk

Hur går processen till?

Konto skapas
Investeringserbjudanden
Teckna låneavtal
Lånet återbetalas

Konto skapas

Svensk Kreditförmedling använder sig av en IT-plattform utvecklad av Savelend-gruppen vilket innebär att alla våra långivare kan logga in och se sina individuella låneinvesteringar med bland annat investerat belopp, total lånevolym, löptid på lånet etcetera. I inloggat läge kan långivaren även se alla handlingar relaterade till sina specifika investeringar i de olika krediterna för att på ett enkelt sätt ha all information samlad på ett och samma ställe.

Klicka uppe i högra hörnet för att skapa konto.

Investeringserbjudanden

Svensk Kreditförmedling har alltid en faststäld årsränta och en förutbestämd löptid på de krediter som långivarna får möjlighet att investera i. Krediterna har ofta en inbyggd möjlighet till förtida inlösen och en möjlighet till en viss förlängning. Dessa parametrar är alltid fastställda från början när lånen presenteras så att långivarna på förväg vet vad de kommer att få för ränta samt hur länge pengarna kommer att vara utlånade innan de återbetalas.

Du som långivare bestämmer helt själv vilka krediter du väljer att gå in i vilket gör att du fritt kan välja till vilka bolag du lånar ut pengar! För att ta del av dessa erbjudanden var vänlig och anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Teckna låneavtal

När det blir dags att teckna låneavtal så har man redan fått investeringserbjudandet skickat till sin e-post och kunnat granska materialet och även kunnat bilda sig en uppfattning. Behövs ytterligare information kan man alltid ringa oss för att gå vidare i processen och få ett låneavtal skickat till sig som signeras via mobilt BankID.

Dags för återbetalning

När lånet återbetalas så skickas information via e-post gällande vilken ränta lånet genererade och vilken dag det återbetalades. Återbetalningen inklusive ränta finns tillgänglig på långivarens kreditdepå på den digitala plattformen.

Varför investera?

Att investera i krediter är ett bra komplement till övriga tillgångsslag så som exempelvis aktier och fonder. Låneinvesteringar mäter sig väl med aktiemarknadens avkastning. Som långivare får man:

  • En fast årsränta mellan 8-15 %
  • Säkerheter i fastighetspant, aktier, borgensåtagande från moderbolag med mera.
  • Löptider mellan 6-24 månader.
  • Löpande rapportering av projekten.
  • Din investering skapar tillväxt där du lever och bor.
Fingrar som skriver på laptop

Logga in

Klicka här

Öppna Konto

Klicka här

Vanliga frågor

Varför lånar företag inte hos bank även om de kan ställa säkerheter?
Vad skiljer lån och krediter från aktier?
Hur säkerställer man återbetalning?
Hur granskas nya låntagare?
Vad finns det för risker?
Vilka slags bolag arbetar ni med?
Vilken typ av projekt har ni tidigare arbetat med?
Vad händer om en låntagare får problem?
Vilka räntenivåer har lånen och således vilken avkastning kan man förvänta sig?
Varför ska jag investera i krediter?
Är det mer riskfyllt att investera via Svensk Kreditförmedling än exempelvis banken?
Vad krävs för att bli kund beloppsmässigt?

Risker

Alla investeringar är förknippade med risker. Det är just därför man får högre avkastning än den riskfria räntan!

När man bedömer risken med en investering är det viktigt att väva in flera olika aspekter som var i sig kan vara avgörande för om investeringen skall genomföras. Några viktiga parametrar kan vara exempelvis avkastning - i form av ränta, belåningsgraden, vad det finns för säkerheter som ställs ut av företaget som lånar pengar och likviditeten i investeringen man överväger att göra.

Ett exempel kan vara att man investerar i ett fastighetsprojekt med – låt oss anta 50 % belåningsgrad och 10 % per år i ränta – kontra ett fastighetsprojekt med – låt oss anta 80 % i belåningsgrad med 15 % per år i ränta. Uppenbarligen är det något sämre ränta i det förstnämnda projektet och något bättre ränta i det sistnämnda. Det man som investerare måste bedöma är om man kan tåla en högre belåningsgrad – och således en högre risk – eller om man vill ha något lägre belåningsgrad – och således en potentiellt lägre risk – men med något lägre avkastning som följd. Denna avvägning är alltid viktig.

Lägger vi sedan till likviditetsaspekten och antar att det första lånet(läs skuldebrevet) är överlåtbart(det vill säga att det finns möjlighet att ”sälja” det under löptiden) medan det andra lånet innehåller villkor om att man inte får överlåta skuldebrevet. Ja, då har du även fått en till aspekt att ta ställning till:
”Kan jag vara utan pengarna under hela löptiden?”

Det finns en mängd olika riskfaktorer som ni kan läsa mer om i fullständiga riskfaktorerna nedan men det är ytterst viktigt att poängtera att man alltid kan förlora delar eller hela sitt investerade kapital när det gäller investeringar i lån och krediter.

Riskfaktorer

En investering i ett direktlån (”Lån”) är förknippat med ett antal riskfaktorer som man som investerare skall vara medveten om. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan komma att gå förlorat. Då lånen oftast bara har en motpart måste risken anses vara hög för ett enskilt lån. Ingen rådgivning föreligger för dessa investeringar vilket medför att de bäst lämpar sig för erfarna investerare som på egen hand kan förstå och bära riskerna. Alternativt att konsultation med expertis utifrån sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär i förhållande till det aktuella lånet sker innan investeringsbeslutet fattas.

Då lånen oftast har sin grund i ett konkret projekt är utfallet av lånet beroende av att det underliggande projektet löper på planenligt för att lånet skall kunna återbetalas i tid och ge den avkastning som har utlovats. I det fall att projektet stöter på problem som skapar förseningar eller att färdigställandet av projektet blir dyrare än planerat kan de finansiella musklerna saknas för att ro projektet i hamn. Utställda säkerheter är ingen garanti för att återbetalning av hela det utlånade kapitalet jämte ränta kan genomföras. Investeraren måste vara medveten om att hela eller delar av det utlånade kapitalet kan komma att gå förlorat.

De investeringar som presenteras omfattas inte av bestämmelserna i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd (eller annan icke uttryckligen angiven garanti) vilket innebär att investeraren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessa regler om Bolaget går i konkurs eller på annat sätt har betalningssvårigheter. Erbjudandena är av typen direktlån och omfattas inte heller av reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Förutom de risker som är relaterade till själva Lånen samt säkerheterna så finns det ett antal risker kopplade till Låntagaren, projektet, entreprenörer, omvärldsfaktorer, konjunktur, myndighetsbeslut med mera.

I det fall att man som investerare har några frågor eller funderingar gällande projektet så har man möjlighet att ställa dessa frågor till Låntagaren så att man kan genomföra ett välgrundat beslut.

Nedan följer en översiktlig beskrivning över de mest relevanta riskerna. Riskerna är ej rangordnade efter dess relevans och är ej heller heltäckande.


BOLAGSRELATERADE RISKER:

Kommersiell risk
Intäkter i ett projekt genereras primärt genom ett positivt kassaflöde, värdeökning genom förädling eller genom att Bolagets tillgångar, eller delar av dess tillgångar, säljs. Det föreligger alltid en risk i att Låntagaren investerar i mindre attraktiva projekt som resulterar i att driftnettot, värdeökningen eller försäljningspriset inte blir det man på förhand hade trott. Faktorer som kan påverka den kommersiella risken är till exempel läge, ort, standard, utbud, räntenivåer, entreprenörer, samarbeten med mera.

Historik
Många Låntagare har begränsad historik vad gäller exempelvis bokslut, betalningsförmåga, finansiell ställning etcetera vilket försvårar riskbedömningen.

Konkurrens
Bolag verkar ofta på en konkurrensutsatt marknad med flera aktörer och risken finns att enskilda Bolag saknar resurser och kompetens för att få tillgång till attraktiva projekt och satsningar med goda avkastningsmöjligheter. Kompetens och resurser kan påverka projektets kommersiella möjligheter att verka och överleva på marknaden.

Finansiering
Då Bolaget oftast saknar de finansiella förutsättningarna för att på egen hand slutföra ett projekt är de beroende av bankers, kreditinstituts, eller andra finansiella aktörer bedömningar och beslut för att nå framgång i sina projekt.

Tillstånd
Då genomförandet av ett projekt ofta är beroende av att myndigheter och andra instanser fattar beslut i frågor rörande projektet finns det alltid en risk att denna typ av beslut drar ut på tiden, överklagas eller i värsta fall inte bifalles vilket avsevärt kan påverka utfallet av projektet negativt.

Pris
Att priserna för till exempel material, entreprenad, konsulter och personal rör sig i en för projektet negativ riktning. Detta leder till ökade kostnader för projektet vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan för projektets tidsplan och budget.

Geografisk avgränsning
Historiska priser på en viss geografisk marknad är ingen garanti för framtida priser. Utbud och efterfrågan kan variera över tiden och en negativ utveckling på en lokal marknad kan påverka projektets lönsamhet.

Motparter
Då Låntagaren i vissa fall inte har egen personal för genomförande av hela projektet är denne beroende av att tredje part uppfyller sina åtaganden. Exempel på sådana risker är förseningar som kan uppstå om entreprenör som har anlitats hamnar på obestånd och inte kan slutföra arbetet eller att förskottsbetalningar i samma fall kan äventyra även Låntagarens finansiella ställning och slutförandet av projektet.

Ägare
Bolag kan ha flera ägare som arbetar tillsammans med varandra för att driva bolaget framåt. Det föreligger därmed en risk att det uppstår meningsskiljaktigheter eller konflikter mellan parterna

Dispyter mellan ägare och/eller ägargrupperingar kan ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att genomföra projekt eller driva bolaget framåt.

Organisatorisk risk/Personberoende
Då Låntagarens organisation oftast är av mindre karaktär finns det risker relaterade till att nyckelpersoner som är vitala för genomförandet av projektet inte kan eller har vilja att fortsätta vara behjälplig med genomförandet av projektet. Vidare finns det en risk att samarbetsproblem eller meningsskiljaktigheter kan uppstå i de fall att projektet inte ägs till hundra procent av Låntagaren och att dessa konflikter kan äventyra genomförandet av projektet.

Risk för rättsliga tvister
Rättsliga tvister kan uppkomma i vilka ett Bolag är part i. Skulle inte tvisten lösas kan detta vara till nackdel för Bolaget och således även till nackdel för Bolagets projekt eller satsning vilka kan medföra kostnader som Bolaget inte räknat med.

Ryktesrisk
Om ett Bolag skulle få exempelvis negativ publicitet så kan detta ha en negativ påverkan på dess möjligheter att göra affärer vilket kan påverka betalningsförmågan negativt gentemot Långivarna.

Värdering
Värderingsutlåtanden av ställda säkerheter kan innehålla ett mått av osäkerhet och det är inte säkert att dessa värderingar motsvarar det faktiskt marknadsvärde.

Ränterisk
Räntenivåerna på marknaden påverkas av olika faktorer så som inflation och styrräntor. Skulle räntan stiga så kan detta påverka bolaget negativt och den finansiella situationen i bolaget kan således försämras.

Konjunktur
Då många Bolag som lånar pengar är beroende av att de pengar som upplånas skapar en värdestegring i satsningen som Bolaget gör så är de riskutsatta vad gäller konjunktursvängningar. En skiftning i det generella konjunkturläget innebär generellt en minskad efterfrågan.

En sådan efterfrågeminskning kan göra att efterfrågan på Bolagets vara eller tjänst minskar vilket i sin tur kan påverka återbetalningsförmågan negativt.

Likviditetsrisk
Investeringar i lån är ofta behäftade med en låg likviditet. Den tidsperiod som lånet löper på är kopplad till de estimat Låntagaren har för att färdigställa exempelvis ett projekt och således är de intresserade av att behålla lånet under den angivna tidsperioden.

Under löptiden är likviditeten i lån låg och man måste vara beredd på att låna ut pengarna under den angivna tidsperioden och man måste även vara medveten om att det kan förekomma förseningar utöver den angivna tidsperioden.

Förvärv
Ett Bolag kan vid förvärv av ett projekt ta över ett annat bolag som kan medföra förpliktelser eller innehålla tillgångar med negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.

Politisk risk
Politisk risk är relaterad till risker som ligger utanför Låntagarens påverkansmöjlighet. Exempelvis skulle dessa kunna vara förändringar i skattelagstiftningen eller andra förändringar som gör att Bolaget inte längre kan bedriva verksamheten under samma förutsättningar som tidigare, vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Detta kan i sin tur påverka Bolagets återbetalningsförmåga.

Risker i bolagensmognad
Av de företag som söker finansiering via Svensk Kreditförmedling så är flera av dessa i en tidig mognadsprocess vilket kan innebära risker då det saknas exempelvis lång historik som kan analyseras. Dessa risker kan bland annat vara att man inte har den; långsiktiga finansieringen säkerställd, juridiskt bindande avtal i olika former, färdiga upphandlingar av konsulter och entreprenörer som krävs för färdigställande av projektet etcetera.

RISKER RELATERADE TILL LÅNET:

Återbetalning
När man investerar i lån återbetalas lånet jämte ränta allt som oftast på slutdagen för lånet. Bolagen har ofta en möjlighet att förtidsamortera och även möjlighet till en viss förlängning inom ramarna för lånets villkor. Långivarna är beroende av att Bolaget har den finansiella styrkan för att återbetala de lånade medlen och det kan aldrig garanteras att så är fallet. Utöver detta är Långivaren beroende av att Bolagets ledning genomför själva återbetalningen.

Ställda säkerheter
Säkerheterna som ställts för lånen kan vara av varierande karaktär och ha varierande inneboende värde vid det fall säkerheterna skall realiseras. Vissa typer av säkerheter kan ha begränsat värde ekonomiskt värde vid en sådan realisation och säkerheterna är ingen garanti för att det utlånade kapitalet kan återbetalas till fullo.

Värdet på en eller flera tillgångar i Bolagets portfölj kan komma att sjunka i värde som en följd av exempelvis variationer på marknaden eller värdeförsämringar.

Om värdet sjunker kan det vara svårt för Bolaget att realisera säkerhetstillgångarna till den upptagna värderingen eller refinansiera befintliga lån. Detta kan komma att påverka Långivarna negativt på grund av att säkerheten inte kan säljas till det marknadspris som tillgången var värderad till vid ingången av Låneavtalet.

Som Långivare ska man utvärdera säkerheterna noggrant. Oaktat hur bra säkerheterna framstår så får man ändå räkna med att det tar tid att återfå kapitalet vid en realisation. Det finns alltid en risk för att säkerheten visar sig betinga inget eller ett ytterst begränsat värde.

Återvinning
Om ett bolag försätts i konkurs inom tre månader från det att säkerheten ställts kan säkerheten återvinnas via konkursförvaltaren för konkursboet. I en sådan situation skulle det innebära en stor nackdel då Långivarna då exempelvis ett pantbrev i fast egendom har prioritet att erhålla återbetalning framför andra fordringsägare i en konkurs. Om sådan återvinning sker så ingår istället den ställda säkerheten som tillgång i konkursboet som med stor sannolikhet har fler fordringsägare att ta hänsyn till.

Borgensåtagande
Borgensförbindelser innebär att en annan aktör, så som ett moderbolag eller en privatperson (ofta huvudägare), ikläder sig ansvaret att betala tillbaka lånet om inte Låntagaren kan göra detta.

Detta är dock inte att se som någon garanti för att de lånade pengarna kan återbetalas då det inte finns någon säkerhet i att de lånade medlen kan återvinnas från varken moderbolag eller privatpersoner.

Utebliven refinansiering eller tilläggsfinansiering
Då säkerheter ställts ut för ett lån kan detta få andra kreditgivare att avstå från refinansiering och/eller tilläggsfinansiering vilket kan leda till att Bolaget hamnar i en insolvenssituation. Skulle ett projekt inte gå enligt plan kan detta skapa stora problem för Långivarna. Det är ofta mycket svårt för små och medelstora bolag att hitta finansiering överhuvudtaget så skulle något gå fel i tidsplaneringen kan detta få stora följdverkningar.

Vissa satsningar är helt beroende av att Bolaget kan uppta ytterligare finansiering alternativt refinansiera befintliga lån. För det fall detta misslyckas kan återbetalning utebli och/eller kan Bolaget bli insolvent.

Räntesrisk
Ränterisk för det specifika lånet är knutet till marknadens räntenivå. Detta innebär kort och gott att om andra, jämförbara, investeringsalternativ skulle ge högre avkastning (läs ränta) så skulle man som investerare hellre välja dessa som alternativ till den befintliga fastränteplaceringen.

Löptid
Det är alltid lättare att bedöma risken med ett lån med kort löptid. När det gäller lån som löper över lång tid så kan marknaden förändras väsentligt och således kan kreditrisken öka under långa löptider.