Vilka är vi?

Svensk Kreditförmedling AB är ett bolag sprunget ur lång erfarenhet av kreditgivning gentemot företag på den svenska och nordiska marknaden.

Logotyp svart svenskkreditförmedling

Vi är Svensk Kreditförmedling

Svensk Kreditförmedling hjälper till att föra samman överlikvida företag och privatpersoner i grupp så att företag kan låna pengar till investeringar, företagsköp, rationaliseringar med mera. Genom detta kan långivarna agera som en samlad kraft mot låntagarna och säkerställa att panter och andra säkerheter är erforderliga samt att utlåningen sker till korrekta värderingar och marknadsförutsättningar. I och med att det är ont om lånekapital kan vi erbjuda våra kunder en riktigt bra ränta och stabil tillväxt till rimliga risknivåer. Genom vårt arbete och våra kunders investeringar bidrar vi tillsammans till tillväxt, arbetstillfällen och rationaliseringar inom svenskt företagande.

Sedan skärpningarna i Bankernas utlåningsregler och kapitaltäckningskrav, är det svårt eller till och med omöjligt för även välskötta företag att låna pengar till investeringar av bankerna. Att ta in Eget kapital är dyrt, komplicerat och tar lång tid. Företagaren späder dessutom ut sin kontroll och komplexiteten ökar.

De risker som finns gällande att låna ut pengar till företag hanterar vi genom en omsorgsfull due diligence, kassaflödesanalyser med mera och en omfattande säkerhetsstruktur med panter i fastigheter och aktier, lånetak, borgensförbindelser och andra garantiutfästelser.

Våra anställda har alla arbetat med företagsfinansiering både vad gäller direktlån men även med lånerelaterade värdepapper i olika former så som obligationer och konvertibler.

Ledningen

Nils Revvik

Nils har 24 års gedigen bakgrund från bank och finans varav drygt 20 år på Skandia och SkandiaBanken. Inom finans har Nils erfarenhet från finansiell rådgivning och innehaft ledande befattningar inom affärsutveckling för bland annat Skandias mobilbank, fondanalys och försäkring. Utöver detta är Nils styrelseledamot i Cytacoat AB, som är ett svenskt medicinteknikföretag med framstående forskare från bland annat KI och KTH. Nils har en ekonomexamen från Stockholms Universitet. Nils har vidare mångårig erfarenhet från kreditinvesteringar i olika tappningar.

Alexander Lidén

Alexander innehar en magisterexamen i internationell ekonomi med inriktning på ledarskap och finansiering från Stockholms Universitet. Alexander har arbetat i ledande befattningar inom olika finansbolag de senaste tio åren och har primärt fokuserat på kreditgivning och räntebärande investeringslösningar under cirka åtta år. Detta har således gett honom en tydlig specialisering mot olika typer av kreditgivning till företag. Alexander sitter vidare i styrelsen för Savelend-gruppen sedan fem år tillbaka. Företagsgruppen är en av Sveriges största företag inom konsumtionskreditgivning, privatlån, fakturabelåning och fakturaförsäljning via en så kallad marketplace lending plattform där överlikvida privatpersoner och företag kan investera i kreditportföljer.

Andreas Nilsson

Efter avslutad magisterexamen i ekonomi med inriktning på finansiering påbörjade Andreas sin karriär på Folksam i början av 2000-talet där han arbetade som rådgivare till privatpersoner och företagare. Därefter har Andreas bland annat arbetat på försäkringsförmedlingsföretag, värdepappersbolag och fondbolag med ledande befattningar vilket gett honom ett brett och mångsidigt kunnande inom finansbranschen. De senaste tio åren har Andreas primärt arbetat med fokus på räntebärande instrument och kreditgivning gentemot företag och har på så sätt skaffat sig en bred erfarenhet inom detta segment.

Svensk Kreditförmedling AB skapar ett Affärsråd

Affärsrådets ordförande, Bengt Karlöf, har ordet:

”Svensk Kreditförmedling skapades 2019 för att förmedla direktlån till projekt av olika slag i behov av finansiering. Vi kan nu se tillbaka på ett 30- tal förmedlade lån varav över hälften har reglerats, vilket indikerar affärsidéns bärkraft.

I syfte att utveckla verksamheten bildar vi nu ett Affärsråd som bollplank till ledningen. I vår krets av kontakter finns ett antal personer med kvalifikationer som vi gärna vill ta del av för att gynna en lönsam tillväxt. De kompetenser som bidrar inom ramen för vårt affärsråd är till exempel kreditbedömning, obestånd, fintech, fastigheter och marknadsföring.

Vi kommer att träffas kvartalsvis med förutbestämda teman som berör skilda aspekter på Svensk Kreditförmedlings drift, strategi och organisation. Vi kommer vidare att vara öppna för inspel från vår omvärld och inkludera andra personer som kan bidra vid behandling av specifika frågor.

Vi välkomnar Dina konstruktiva synpunkter på vår verksamhet.”

Bengt Karlöf
Ordförande i Affärsrådet