Nyhetsbrev september

Prisutvecklingen på bostäder
Villor och bostadsrätter har det senaste året stigit med 16 % respektive 10 % men sedan i somras har prisnivåerna stabiliserats med i stort sett stillastående priser. När normaliteten efter Corona infinner sig kan man vänta sig att hushållen börjar lägga mer pengar på resor och annan konsumtion alltefter som restriktionerna avvecklas. Flera bedömare tror sig se en väsentligt lugnare prisutveckling än vad vi sett de senaste fem åren. Befolkningstillväxten är numera lägre än nybyggnadstakten vilket kan lugna prisutvecklingen.

Konjunkturen
Konjunkturen i Sverige väntas få rejäl fart efter att restriktionerna nu har hävts och Konjunkturinstitutet ser en ”mild högkonjunktur” 2022. BNP väntas växa med 4,7 % i år och 3,95 % nästa år. Den snabba återhämtningen påverkar redan arbetsmarknaden med rekordhöga anställningsplaner och ökad brist på arbetskraft. Enligt KI väntas arbetslösheten sjunka snabbt för att nå 7 % under 2023.

Nybyggnadstakten
Boverkets prognos är att bostadsbyggandet ökar med 8 % i år, då det påbörjas 61 700 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Nästa år prognostiseras byggandet att öka med cirka 4 % då 64 000 bostäder förväntas att påbörjas. Trots en minskad befolkningstillväxt behöver det enligt Boverkets bedömning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029. Preliminärt påbörjades cirka 60 000 bostäder under de senaste fyra kvartalen, till och med första kvartalet 2021. Det var 15 % fler än ett år tidigare. Både byggandet av hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus ökade betydligt.

Normalisering av priserna
Vi har i tidigare nyhetsmail rapporterat om höjda priser på insatsvaror till bostäder, men vi väntar oss att de flaskhalsar i transport och produktion, som följde med Corona successivt normaliseras också.

För vårt vidkommande handlar det om att förstå vilka risker man tar och vad som händer vid en prisnedgång eller ett ökat kostnadsläge. Vår bedömning är fortsatt positiv och att marginalerna vid produktion av yteffektiva bostadsrätter nära större tätorter kommer att klara av en eventuell prisnedgång.

Framgångsrik långivning förutsätter en god löpande dialog med låntagarna och att man tidigt kan identifiera problem. Vi upplever att vi har en god dialog med våra låntagare och att det är en framgångsfaktor när man jämför med andra låneförmedlare. Vi har till dags dato förmedlat 53 lån varav 26 är fullt återbetalade. Vi ser för närvarande inte några indikationer för potentiella problem i låneportföljen som skulle kunna innebära kreditförluster.

Vi hoppas att våra kunder inte glömmer att följa våra nyhetsbrev då det enbart är via den kanalen man får veta vilka lån som ligger i pipen respektive att kunna ta del av prospekt. Våra kunder har lärt sig att det går väldigt snabbt när ett lån väl lanseras.

 

Med vänliga hälsningar!

Svensk Kreditförmedling AB
Nils Revvik